NGHI THỨC TỤNG KINH A DI ĐÀ

Nguyện lấy lòng thành kính, gởi theo đám mây hương, Phưởng phất mọi mười phương, Cúng nhường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo, Theo trường đoản cú tánh làm cho lành, thuộc pháp giới bọn chúng sinh, ước Phật trường đoản cú gia hộ, Tâm người thương Đề kiên cố, Xa bể khổ mối cung cấp mê, Chóng quay về bờ Giác.


Bạn đang xem: Nghi thức tụng kinh a di đà

Đấng Pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bởi Thầy dạy khắp trời người phụ thân lành thông thường bốn loài Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp tía kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không thuộc tận.


Phật bọn chúng sinh tánh thường xuyên rỗng yên ổn Đạo cảm thông không thể suy nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam tế bào tận lỗi không, biến đổi pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, hiền hậu Thánh Tăng, hay trụ Tam bảo. <1 lạy>

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam tế bào Ta bà Giáo công ty Bổn sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người yêu Tát, Đại hạnh Phổ Hiền ý trung nhân Tát, Hộ Pháp Chư Tôn người thương Tát, Linh tô hội thượng Phật tình nhân Tát.<1 lạy>

Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương rất lạc trái đất đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán chũm Aâm bồ Tát, Đại nỗ lực Chí bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương người thương Tát, tịnh tâm đại hải chúng nhân tình Tát. <1 lạy>


TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên bầy Khắp xông pháp giới đạo tràng mườiphương Hiện thành mây báu kiết tường Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiền Pháp thân toàn thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước tức thì ban cho. Nam mô hương vân cái người tình Tát <3 lần>
CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại Bi Hội thượng Phật người thương Tát. <3 lần>
Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi trung ương đà la ni.

Xem thêm: Cách Đặt Tên Đội Bóng Hay Và Ý Nghĩa, Đặt Tên Đội Bóng Hay Bằng Tiếng Anh

Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da. Nam mô A rị domain authority bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phát duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà da, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phát xà domain authority đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô tô rô, người yêu đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, người tình đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, tía dạ ma mãng cầu ta bà ha. Vớ đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến hạ kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. <3 lần>
Nam tế bào Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật <3 lần>   
NGHI THỨC SÁM HỐI

Nguyện mây hương thơm mầu này Khắp thuộc mười phương cõi bái dường tất cả Phật Tôn Pháp, những Bồ Tát, Vô biên bọn chúng Thanh Văn với cả thảy Thánh nhân hậu Duyên khởi đài sáng sủa chói Trùm đến vô biên cõi, khắp xông các chúng sinh Đều vạc lòng bồ Đề, Xa lìa đông đảo nghiệp vọng Trọn bắt buộc đạo vô thượng. <Đứng lẹo tay, xướng>

Sắc thân Như Lai đẹp mắt Trong đời không có bất kì ai bằng không sánh, chẳng nghĩ bàn đề xuất nay bé đảnh lễ. Sắc thân Phật vô tận Trí huệ Phật cũng thế, toàn bộ pháp thường trú vì vậy con về nương. Mức độ trí bự nguyện lớn Khắp độ bọn chúng quần sanh, khiến bỏ thân rét khổ Sanh tê nước non vui. Bé nay sạch tía nghiệp Quy y với lễ tán Nguyện cùng các chúng sinh Đồng sanh nước An Lạc. Án phạ nhựt ra đồ <7 lần>.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Thường tịch quang tịnh độ A Di Đà Như Lai Pháp thân mầu thanh tịnh mọi pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Thật báo chỉnh tề độ A Di Đà Như Lai Thân tướng mạo hải vi è Khắp pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Phương nhân thể thánh cư độ A Di Đà Như Lai Thân chỉnh tề giải thoát khắp pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an lạc phương Tây A Di Đà Như Lai Thân căn giới Đại Thừa mọi pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an nhàn phương Tây A Di Đà Như Lai Thân hóa mang đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an nhàn phương Tây Giáo hạnh lý bố kinh Tột nói bày y chánh khắp pháp giới Tôn Pháp. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an lạc phương Tây Quán cầm Aâm người tình Tát Thân tử kim muôn ức mọi pháp giới người thương Tát. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an nhàn phương Tây Đại cầm cố Chí nhân tình tát Thân trí sáng sủa vô biên mọi pháp giới tình nhân Tát. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an nhàn phương Tây thanh tịnh đại hải bọn chúng Thân nhị nghiêm: Phước, Trí khắp pháp giới Thánh Chúng. <1 lạy>


<Đứng chắp tay, nguyện:>

Con ni khắp bởi bốn ơn bố cõi cùng bọn chúng sanh vào pháp giới, phần đa nguyện chấm dứt trừ tía chướng (1) đề xuất qui mạng (2) sám hối hận (3).

<1 lạy, qùy, lẹo tay sám hối>

Chí vai trung phong sám hối:

Đệ tử ... Và bọn chúng sanh vào pháp giới, tự đời vô thỉ nhẫn cho ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại bởi sáu căn cha nghiệp (4) quen theo pháp chẳng lành, rộng lớn phạm mười điều dữ thuộc năm tội vô loại gián (5) và tất cả các tội khác, các vô lượng vô biên, nói quan trọng hết. Mười phương những đức Phật hay ở trong đời, tiếng pháp ko dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng tia nắng sạch trong, chiếu soi tất cả. Lý mầu hay trụ đầy dẫy hư không.

Con từ bỏ vô thỉ đến nay, sáu căn đậy mù, bố nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng xuất xắc chẳng biết, bởi nhơn duyên đó trôi mãi trong tầm sanh tử, trải qua các đường dữ (6), trăm nghìn muôn kiếp trọn không cơ hội nào ra khỏi. Gớm rằng: Đức Tỳ Lô giá La thân mọi cả chỗ, khu vực của Phật ở gọi là hay Tịch Quang, đến nên phải biết cảø thảy các pháp hầu hết là Phật pháp, mà nhỏ không rõ, lại theo giòng vô minh vì vậy trong trí bồ Đề mà thấy ko thanh tịnh, trong cảnh giải thoát nhưng sanh ràng buộc. Nay bắt đầu tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ, hối hận phụng đối trước những đức Phật và A Di Đà gắng Tôn nhưng phát lồ (7) sám hối, khiến cho đệ tử cùng pháp giới bọn chúng sanh, tất cả tội nặng nề do bố nghiệp sáu căn, gây tạo nên từ vô thỉ, hoặc lúc này cùng vị lai, bao gồm mình trường đoản cú gây tạo ra hoặc biểu người, xuất xắc là thấy nghe tín đồ gây chế tạo mà vui theo, hoặc lưu giữ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi ngại chẳng nghi, hoặc bịt giấu hoặc chẳng bít giấu, thảy phần đa được rốt ráo thanh tịnh.

Đệ tử sám ân hận rồi, sáu căn cùng cha nghiệp vào sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đa số hồi hướng sử dụng trang nghiêm tịnh độ, mọi với chúng sinh, đồng sanh về nước An dưỡng.

Nguyện đức A Di Đà Phật thường cho hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhân duyên Tịnh độ, mang lại giờ lâm chung, thân an lành, niệm chánh vững vàng vàng, coi nghe phần nhiều rõ ràng, tận khía cạnh thấy đức A Di Đà cùng những Thánh Chúng, tay chũm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảnh tiếp giáp na sinh ra trước Phật, đủ đạo hạnh người tình Tát, rộng độ khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Đệ tử sám ân hận phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ: Nam tế bào Tây Phương rất Lạc núm giới, đại từ bỏ đại bi, A Di Đà Như Lai, đổi mới pháp giới Tam Bảo. <1 lạy>

  


Lư mùi hương vừa ngút chiên đàn Khói thơm ngát muông nghìn cõi xa Lòng bé kính ngưỡng tha thiết Ngửa ao ước chư Phật yêu mến mà triệu chứng minh. Nam mô hương Vân Cái nhân tình tát Ma Ha Tát. <3 lần>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Phụ liệu may mặc hà nội

  • 45kg mặc quần size gì

  • Thư mời sinh nhật công ty

  • Túi xách công sở nữ

  • x