CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

Cách xác định chi phí quản lý duy trì đối cùng với CSH công trình


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 14/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày thứ 8 tháng 9 năm 2021

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN XÁC ĐỊNH đưa ra PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày17 tháng 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơcấu tổ chức triển khai của cỗ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày26 tháng 01 năm 2021 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một số câu chữ về cai quản lýchất lượng, kiến tạo xây dựng và gia hạn công trình xây dựng;

Theo kiến nghị của cục trưởng cục Kinh tếxây dựng và Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng cỗ Xây dựng phát hành Thôngtư phía dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Bạn đang xem: Chi phí bảo trì công trình

Điều 1. Phạm vi điềuchính

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổchức, cá thể có liên quan đến việc xác minh chi phí bảo trì công trình xây dựngsử dụng vốn giá cả nhà nước chi tiếp tục và vốn nhà nước ngoài đầu tưcông.

2. Các tổ chức, cá thể có liên quan đếnbảo trì công trình xây dựng thực hiện vốn khác tìm hiểu thêm quy định trên Thông tưnày để xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Điều 3. Xác định cácchi phí gia hạn công trình xây dựng

Chi phí gia hạn công trình xây dừng đượcxác định bởi dự toán. Dự trù chi phí bảo trì công trình gồm: túi tiền thực hiệncác công việc bảo trì định kỳ sản phẩm năm, chi phí sửa trị công trình, giá cả tưvấn phục vụ bảo trì công trình, giá cả khác và chi tiêu quản lý bảo trì thuộctrách nhiệm chủ sở hữu hoặc người quản lý, áp dụng công trình. Dự trù chi phíbảo trì dự án công trình được xác minh như sau:

1. Ngân sách chi tiêu thực hiện nay các công việc bảotrì định kỳ thường niên quy định trên điểm a khoản 3 Điều 35 Nghị địnhsố 06/2021/NĐ-CP được khẳng định bằng định nấc tỷ lệ xác suất (%) nhân vớichi phí xây cất và túi tiền thiết bị công trình; trong đó:

a) ngân sách xây dựng và ngân sách chi tiêu thiết bịcông trình xác định căn cứ quý giá quyết toán của dự án công trình và điều chỉnh về mặtbằng giá bán tại thời gian lập planer bảo trì. Ngôi trường hợp chưa tồn tại giá trị quyếttoán của công trình xây dựng thì ngân sách xây dựng và chi tiêu thiết bị khẳng định theo suấtvốn chi tiêu của công trình xây dựng tương ứng bởi vì cơ quan gồm thẩm quyền công bố.

b) Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chiphí tiến hành các công việc duy trì định kỳ mặt hàng năm khẳng định theo khuyên bảo tạiPhụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

c) địa thế căn cứ loại, cấp công trình, quytrình duy trì công trình, điều kiện cai quản khai thác ví dụ của công trình, chủsở hữu hoặc bạn quản lý, sử dụng dự án công trình lập kế hoạch duy trì công trìnhvà chi phí thực hiện những công việc gia hạn định kỳ hàng năm của công trình. Chiphí này không được quá quá chi tiêu xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%)chi phí tiến hành các công việc gia hạn định kỳ hàng năm quy định tại Phụ lục Iban hành dĩ nhiên Thông bốn này.

2. Giá cả sửa chữa công trình xây dựng đượcxác định bằng dự toán. Dự toán chi tiêu sửa chữa dự án công trình gồm ngân sách chi tiêu sửa chữaphần kiến tạo công trình, chi phí sửa trị phần thiết bị công trình xây dựng và một sốchi phí khác có liên quan (nếu có).

3. Ngôi trường hợp thay thế công trình cóchi phí tiến hành từ 500 triệu vnd trở lên thì dự toán giá thành sửa chữa trị côngtrình khẳng định theo hiện tượng tại Thông tư hướng dẫn một trong những nội dung xác định vàquản lý giá thành đầu tứ xây dựng của cục Xây dựng.

4. Trường hợp thay thế công trình cóchi phí tiến hành dưới 500 triệu đồng thì dự toán ngân sách sửa trị công trìnhxác định như sau:

a) ngân sách chi tiêu sửa chữa trị được xác định trêncơ sở trọng lượng và đơn giá thay thế sửa chữa công trình.

Trường hợp thay thế định kỳ công trìnhthì trọng lượng các công tác sửa chữa được khẳng định căn cứ thi công sửa chữa, kếhoạch sửa chữa thay thế và quy trình gia hạn của dự án công trình xây dựng được phê duyệt. Trườnghợp sửa chữa đột xuất công trình thì trọng lượng các công tác sửa chữa được xácđịnh địa thế căn cứ tình trạng công trình thực tế cần sửa chữa, hồ sơ xây dựng sửa chữavà những yêu ước khác bao gồm liên quan.

Đơn giá thay thế sửa chữa công trình được xác địnhtừ định mức dự toán sửa chữa và giá những yếu tố chi tiêu hoặc được xác minh trêncơ sở giá thị phần hoặc theo giá giống như ở những công trình sẽ thực hiện.

Trường hợp đơn giá thay thế công trìnhđược xác minh từ định nấc dự toán sửa chữa và giá các yếu tố bỏ ra phí, chi phítrực tiếp (chi phí tổn vật liệu, nhân công, máy với thiết bị thi công) xác định theoquy định tại Thông tư hướng dẫn một số trong những nội dung xác định và làm chủ chi tổn phí đầutư xây dựng của cục Xây dựng. Giá cả gián tiếp xác minh bằng 10% của chi phí trựctiếp. Thu nhập cá nhân chịu thuế tính trước tính bởi tỷ lệ tỷ lệ (%) của chi phítrực tiếp và ngân sách chi tiêu gián tiếp trong đơn giá sửa chữa thay thế công trình. Định mức tỷ lệ(%) thu nhập cá nhân chịu thuế tính trước khẳng định theo trả lời tại Thông tư hướng dẫnmột số nội dung xác minh và thống trị chi phí chi tiêu xây dựng của bộ Xây dựng.Trường hợp 1-1 giá sửa chữa công trình khẳng định trên các đại lý giá thị trường hoặctheo giá tương tự như ở các công trình đã triển khai thì đối kháng giá hoàn toàn có thể gồm các khoảnmục ngân sách gián tiếp và thu nhập cá nhân chịu thuế tính trước.

b) Tổng vừa lòng dự toán túi tiền sửa chữacông trình có giá cả thực hiện bên dưới 500 triệu đồng theo hướng dẫn tại bảng 2.2Phụ lục II ban hành kèm theo Thông bốn này.

5. Ngôi trường hợp trong năm kế hoạch cóchi phí thay thế sửa chữa đột xuất dự án công trình thì dự toán giá cả sửa chữa công trìnhxác định như sau:

a) Đối với sửa chữa thay thế công trình bao gồm chiphí triển khai từ 500 triệu vnd trở lên thì dự toán chi phí sửa chữa công trìnhxác định theo cách thức tại khoản 3 Điều này.

Xem thêm: Công Dụng Của Mặt Nạ Cà Chua Dưỡng Trắng Da, Trị Nám Hiệu Quả Nhất

b) Đối với thay thế công trình bao gồm chiphí thực hiện dưới 500 triệu đ thì dự toán chi phí sửa chữa dự án công trình xác địnhtheo pháp luật tại khoản 4 Điều này.

6. Chi phí tư vấn phục vụ duy trì côngtrình xây dựng xác minh như sau:

a) Đối với các quá trình tư vấn vẫn đượcBộ Xây dựng lao lý tại Thông tư ban hành định mức xây đắp thì chi phí thựchiện theo phương tiện tại Thông tư này.

b) Đối với các quá trình tư vấn như:quan trắc công trình giao hàng công tác bảo trì; khảo sát giao hàng thiết kế sửa chữa,thí nghiệm giao hàng công tác bốn vấn duy trì công trình cùng một số quá trình tư vấnkhác đã được cỗ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một trong những nội dung xác địnhvà thống trị chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng thì triển khai theo pháp luật tại Thông tưnày.

c) Đối cùng với các công việc tư vấn như: lập,thẩm tra quy trình bảo trì công trình (trường hợp chưa có quy trình bảo trì) hoặcđiều chỉnh quy trình duy trì công trình xây dựng; kiểm định unique côngtrình ship hàng công tác bảo trì; kiểm tra công trình xây dựng đột xuất theo yêu cầu; đánhgiá định kỳ về bình yên của công trình trong quá trình vận hành, áp dụng và cáccông việc support áp dụng định mức vẫn được luật nhưng không tương xứng thì xácđịnh bởi lập dự toán.

d) ngôi trường hợp sửa chữa công trình cóchi phí tiến hành từ 500 triệu vnd trở lên yêu cầu lập report kinh tế kỹ thuậthoặc dự án đầu tư sửa chữa công trình thì chi phí tư vấn ship hàng sửa trị xác địnhtrong tổng mức chi tiêu xây dựng, dự toán xây dựng công trình.

7. Chi tiêu khác theo cơ chế tại điểm d khoản 3 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP khẳng định bằngđịnh nút tỷ lệ tỷ lệ (%) hoặc lập dự trù theo khuyên bảo của cơ quan có thẩmquyền.

8. Chi tiêu quản lý bảo trì thuộc tráchnhiệm chủ mua hoặc fan quản lý, thực hiện công trình xác minh như sau:

a) Đối với sửa chữa công trình tất cả chiphí triển khai dưới 500 triệu đồng thì xác minh bằng 3,5% tổng ngân sách thực hiệncác công việc duy trì định kỳ mặt hàng năm, giá cả sửa trị công trình, giá thành tưvấn phục vụ duy trì công trình và ngân sách khác quy định tương ứng tại khoản 1, 2,6 và 7 Điều này.

b) Đối với thay thế sửa chữa công trình bao gồm chiphí triển khai từ 500 triệu đồng trở lên tất cả yêu ước lập report kinh tế kỹ thuậthoặc dự án đầu tư sửa chữa công trình xây dựng thì xác định bằng 3,5% tổng chi phí thựchiện những công việc bảo trì định kỳ mặt hàng năm, giá thành tư vấn ship hàng bảo trìcông trình và ngân sách chi tiêu khác quy định tương ứng tại khoản 1, 6 với 7 Điều này.

9. Việc thẩm định, phê để mắt tới và điềuchỉnh chi phí bảo trì công trình xây dựng triển khai theo điều khoản tại khoản 4 cùng 5 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Điều 4. Hiệu lực thihành

địa điểm nhận: - Thủ tướng, những PTT chính phủ; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực thuộc TW; - Văn phòng trung ương Đảng và những ban của Đảng; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ yếu phủ; - Văn phòng chủ tịch nước; - Toà án nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm giáp nhân dân tối cao; - ban ngành Trung ương của các đoàn thể; - Cục soát sổ văn bạn dạng - bộ Tư pháp; - những Tập đoàn gớm tế, Tổng doanh nghiệp nhà nước; - Sở Xây dựng những tỉnh, tp trực thuộc TW; - Công báo; Website bao gồm phủ; Website bộ Xây dựng; - Lưu: VT; cục KTXD; Viện KTXD; (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê quang đãng Hùng

PHỤLỤC I

Bảng 1. ĐỊNHMỨC TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) chi PHÍ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ HÀNGNĂM

Đơn vị tính:%

TT

Loại công trình

Đnh mức

1

Công trình dân dụng

0,08 ÷ 0,10

2

Công trình công nghiệp

0,06 ÷ 0,10

3

Công trình giao thông

0,20 ÷ 0,40

4

Công trình nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn

0,16 ÷ 0,32

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,18 ÷ 0,25

PHỤLỤC II

Bảng 2.1. TỔNGHỢP DỰ TOÁN đưa ra PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG NĂM

Công trình: …………………………………………………………………………..

Đơn vị tính:đồng

TT

Nội dung bỏ ra phí

Giá trị trước thuế

Thuế GTGT

Giá trị sau thuế

Ký hiệu

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

1

Chi phí thực hiện các công việc gia hạn định kỳ sản phẩm năm

GBTHN

2

Chi phí thay thế sửa chữa công trình

GSC

3

Chi phí support phục vụ duy trì công trình xây dựng

GTV

4

Chi giá thành khác

GK

5

Chi giá thành quản lý duy trì thuộc trách nhiệm chủ cài đặt hoặc fan quản lý, thực hiện công trình

GQL

TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5)

GBTCT

Bảng 2.2. DỰTOÁN chi PHÍ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CÓ đưa ra PHÍ DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG

Công trình: …………………………………………………………………………..

Đơn vị tính:đồng

STT

NỘI DUNG đưa ra PHÍ

CÁCH TÍNH

GIÁ TRỊ

KÝ HIỆU

<1>

<2>

<31

<4>

<5>

A

CHI PHÍ SỬA CHỮA PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

GSCXD

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1

Chi giá thành vật liệu

*

VL

2

Chi chi phí nhân công

N x Gnc

NC

3

Chi giá thành máy và thiết bị thi công

*

M

Chi tầm giá trực tiếp

VL + NC + M

T

II

CHI PHÍ GIÁN TIẾP

T x 10%

GT

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

(T + GT) X Tỷ lệ

TL

Chi phí sửa chữa trước thuế

(T + GT + TL)

G

IV

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

G + TGTGT

GTGT

Chi phí sửa chữa sau thuế

G + GTGT

GSCXD

B

CHI PHÍ SỬA CHỮA PHẦN THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH (NẾU CÓ)

GSCTB

TỔNG CỘNG (A+B)

GSC

Trong đó:

- Vi: lượng vật tư thứ i(i=1÷n) tính đến một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa công trình trong địnhmức dự toán sửa chữa;

- Givl: giá chỉ củamột đơn vị vật liệu máy i (i=1÷n) xác định theo lí giải tại Thông tư hướng dẫnmột số nội dung xác minh và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của cục Xây dựng;

- Kvl: thông số tính chi phí vậtliệu không giống (nếu có) đối với tổng giá thành vật liệu công ty yếu khẳng định trong định mứcdự toán sửa chữa;

- N: lượng hao giá tiền lao động tính bằngngày công trực tiếp theo cấp bậc trung bình cho một 1-1 vị trọng lượng công tác sửachữa công trình xác minh theo định mức dự trù sửa chữa;

- Gnc: đối kháng giá nhân lực củacông nhân trực tiếp xây dừng được xác định theo hướng dẫn của bộ Xây dựng;

- Mi: lượng hao chi phí ca máycủa các loại máy, thiết bị kiến thiết chính thiết bị i (i=1÷n) tính cho một đơn vị chức năng khối lượngcông tác thay thế sửa chữa công trình vào định mức dự toán sửa chữa;

- Gimtc: giá chỉ camáy của nhiều loại máy, thiết bị thi công chính trang bị i (i=1÷n) theo bảng giá ca vật dụng vàthiết bị xây cất của công trình hoặc giá thuê máy khẳng định theo hướng dẫn củaBộ Xây dựng;

- Kmtc: hệ số tính bỏ ra phímáy khác (nếu có) so với tổng ngân sách máy, thiết bị kiến tạo chủ yếu đuối xác địnhtrong định mức dự toán sửa chữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Phụ liệu may mặc hà nội

 • Chất liệu vải chéo thái là gì

 • 45kg mặc quần size gì

 • Xem trực tiếp vòng loại world cup 2022 việt nam

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.